PLAN
RONDLEIDING

VRAAG 'M
SNEL AAN!
Lees meer

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding en Bezemer Fitness-kaart

1. Aanmelding als lid van Bezemer Fitness vindt plaats door het volledig invullen en verzenden van het inschrijfformulier. Dit kan zowel via de website www.bezemerfitness.nl als op papier. Zodra Bezemer Fitness het inschrijfformulier heeft ontvangen, begint het lidmaatschap op de datum die door het lid op het inschrijfformulier is ingevuld. Heeft het lid geen datum ingevuld, dan geldt de ontvangstdatum van het inschrijfformulier als ingangsdatum van het lidmaatschap. Het inschrijfgeld bedraagt € 25,- en is bij inschrijving verschuldigd. Bezemer Fitness behoudt zich het recht voor de aangeleverde gegevens te gebruiken ten behoeve van communicatie met haar leden.

2. Wanneer het ledental haar maximum heeft bereikt, wordt het aspirant-lid op een wachtlijst geplaatst en krijgt bericht van Bezemer Fitness zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

3. Bij het eerste bezoek aan Bezemer Fitness ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs de Bezemer Fitness-kaart. Alleen op vertoon van een geldige Bezemer Fitness-kaart krijgt een lid toegang tot Bezemer Fitness. De minimum leeftijd om als lid te kunnen worden ingeschreven is 16 jaar.

4. In geval van bedrijfsfitness dient aanmelding te geschieden via de werkgever. Deze zorgt dan voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemend personeel. Na inschrijving via de website krijgt de werkgever hiervoor formulieren toegezonden. Na ontvangst van de formulieren met persoonsgegevens van deze werk- nemers, maakt Bezemer Fitness de lidmaatschapskaarten aan die werknemers op vertoon van een geldig legitimatiebewijs persoonlijk af kunnen halen bij Bezemer Fitness.

5. De kaarthouder is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van de kaart. De Bezemer Fitness-kaart is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.

6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Bezemer Fitness-kaart, blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende kaart kan tegen betaling van € 10,- worden verkregen. De oude kaart wordt in dat geval geblokkeerd.

7. Een oud-lid die opnieuw een fitness abonnement wil afsluiten bij Bezemer Fitness hoeft geen inschrijfgeld te betalen.

Artikel 2: Lidmaatschap, duur van het lidmaatschap en betalingsvoorwaarden

1. Het Bezemer Fitness-lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van één of twee jaar. Na deze periode wordt, tot verlenging of opzegging, het abonnement automatisch telkens met een maand verlengd tegen de dan daarvoor geldende tarieven. Maandelijkse abonnementen worden automatisch verlengd. Drie maanden abonnementen worden na afloop met 3 maanden verlengd zonder opzegging.

1.A Bij het afsluiten van een tweejarig abonnement geniet het lid een financiël voordeel. Mocht, dit contract om welke reden dan ook voortijdig beëindigd worden, dan zal dit financiële voordeel met terugwerkende kracht, vanaf de ingangsdatum van het contract, alsnog in rekening gebracht worden.

2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Indien er geen jaarlijkse vooruitbetaling plaatsvindt, brengt Bezemer een toeslag van € 1,- per periodieke betaling in rekening.

3. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storno, om welke reden dan ook, krijgt het lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om de openstaande abonnementskosten te voldoen, aan de balie. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de kaarthouder.

4. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan wordt de Bezemer Fitness- kaart geblokkeerd en kan het lid de toegang tot de Bezemer Fitness- vestiging worden geweigerd. Bezemer Fitness behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het lidmaatschapsgeld voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

5. Bezemer Fitness behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

Artikel 3: Openingstijden

1. Bezemer Fitness behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.

2. Op officiële en erkende feestdagen is de Bezemer Fitness-vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

3. Leden dienen uiterlijk 30 minuten voor sluiting binnen te zijn, daarna wordt hen de toegang geweigerd.

Artikel 4: Zonnebank

1. Bij een onbeperkt zonnen abonnement mag het lid maximaal 2 keer per week gebruik maken van de zonnebank.

Artikel 5: Groepslessen

1. Een lid met het groepslessen abonnement kan aan alle verschillende groepslessen deelnemen.

2. Reservering van lessen is mogelijk via de website en bij de balie

3. Bezemer Fitness behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren. Annulering geschiedt telefonisch, via e-mail en/of sms-berichten.

4. Het lid kan zich voor een les afmelden via de website.

5. Het lesrooster staat op de website en is op te vragen bij de balie. Bezemer Fitness behoudt zich het recht voor om te allen tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

Artikel 6: Beëindigen

1. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk of per e-mail (info@bezemerfitness.nl) op te zeggen bij Bezemer Fitness afdeling ledenadministratie. Hooftstraat 189 2406 GH Alphen aan den Rijn.

2. De opzegtermijn bedraagt één maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel

3. Na het einde van de contractperiode geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.

4. Bezemer Fitness behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per beëindiging datum direct verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

1. Gebruikmaking van apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij Bezemer Fitness, is geheel voor eigen risico van het lid.

2. Bezemer Fitness, de bedrijfsleiding en andere werknemers en/of andere in opdracht van Bezemer Fitness handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

3. Bezemer Fitness, de bedrijfsleiding en andere werknemers en/of andere in opdracht van Bezemer Fitness handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

4. Ieder lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Bezemer Fitness, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

Artikel 8: Huisregels

1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Bezemer Fitness en hiernaar te handelen.

2.De algemene voorwaarden en de huisregels van “Bezemer Fitness zijn vermeld op de website www.bezemerfitness.nl en zijn bij de balie van Bezemer Fitness op te vragen.

Artikel 9: Algemene voorwaarden en toepasselijk recht

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Bezemer Fitness aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Bezemer Fitness, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Bezemer Fitness hoofdvestiging is gevestigd.

3. Door ondertekening van het inschrijvingsformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Bezemer Fitness te kennen en te accepteren.

4.Bezemer Fitness is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2.1 van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

Artikel 10: evenementen

Bezemer fitness noch de organisatie noch enige andere partij, direct of indirect betrokken bij de organisatie van de wedstrijden of testdagen, aansprakelijk is voor enige schade, welke dan ook, welke direct of indirect in verband met deelname aan een Bezemer fitness event zou kunnen ontstaan. Als deelnemer doet u geheel voor eigen verantwoording en risico mee.

Gratis rondleiding
fixed-col-3-img1

Wil jij ontdekken wat Bezemer Fitness te bieden heeft en kennis maken met de gezelligste sportschool van Alphen aan den Rijn? Maak dan nu een afspraak in onze agenda met één van onze toppers. Tijdens de rondleiding leggen we je graag alles uit en bespreken we de mogelijkheden.

LEES MEER
Nieuw bij Bezemer: BodyShape
fixed-col-3-img1

Vanaf woensdag 2 augustus gaan we starten met de les BodyShape! Een workout van 45 minuten waarbij je op een laagdrempelige manier je complete lichaam traint met diverse materialen. Er komt kracht, cardio en coördinatie aan bod.

LEES MEER
Ontdek e-Gym Flex
fixed-col-3-img1

Uniek in Alphen en nieuw bij Bezemer Fitness is de eGym Flex! Gestructureerd en begeleid werken aan je mobiliteit, flexibiliteit, gewichtsbeheersing en conditie kan voor iedereen met een Egym abonnement. Goede mobiliteit is belangrijk, zeker als je een dagje ouder wordt. Je zit lekkerder in je vel, hebt meer energie mentaal en lichamelijk en sporten is ook een fijne sociale activiteit. Het is de perfecte combinatie met onze eGym cirkel!

LEES MEER

PAST BEZEMER OOK BIJ JOU?

Bij Bezemer Fitness staat professionaliteit, gezelligheid en persoonlijkheid voorop. Wij helpen jou met het bereiken van je doelen en maken sporten leuk! Maak gebruik van onze extra's zoals eGym, groepslessen, Bezemer Sports en Personal Training.

Plan nu jouw rondleiding Meer informatie over Bezemer Fitness
logo-ico